Nyheter.

2017-08-11 06:00
Vinterviken räknas till en av Stockholms mest förorenade platser. 900 kilo arsenik och 25 000 kilo bly behöver ­saneras från området.  Bild: Helena Landstedt/TT
Vinterviken räknas till en av Stockholms mest förorenade platser. 900 kilo arsenik och 25 000 kilo bly behöver ­saneras från området.

Föroreningar ett omfattande problem i Stockholms vatten

Mänskliga aktiviteter, övergödning och miljögifter förorenar Stockholms sjöar och vattendrag. Bara en fjärdedel klarar kraven för god ekologisk och kemisk status.
”Stockholms stad arbetar intensivt med att föreslå åtgärder”, säger Maria Svanholm på Miljöförvaltningen.
Föroreningar ska minska och badvattenkvaliteten öka. Nu ska också en av Stockholms mest förorenade platser saneras – Vinterviken.

De många vattendragen i Stockholm är en av stadens stoltheter, men att vara ”staden mellan broarna” eller ”en stad på vatten” är också en utmaning.

Den urbana miljön är en källa till miljögifter. Kommunens egna mätningar visar höga halter av bly, kvicksilver, kadmium, koppar, PAH, PCB och TBT i vattenförekomster i hela Stockholm.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Där miljögifterna ligger i vattnen utgör de ingen direkt hälsofara, men några av dem, till exempel kvicksilver och PCB kan anrikas i näringskedjan. Höga halter kan alltså förekomma i rovfisk, såsom gädda och gös, och är då olämpliga som människoföda. Många av miljögifterna, till exempel koppar och TBT, är mycket toxiska för vattenlevande organismer, säger Maria Svanholm på Miljöförvaltningen.

Enligt vattendirektivet skulle sjöar, vattendrag och kustvatten i Stockholm ha nått god ekologisk och kemisk status 2015, men bara en fjärdedel klarar i dag kraven. Flera har fått en tidsfrist fram till 2021 eller 2027, men övergödning, miljögifter och fysisk påverkan gör att det kommer att bli svårt att uppnå.

– Stockholms stad arbetar intensivt med att kartlägga miljögifterna och föreslå åtgärder, säger Maria Svanholm. 

En kemikalieplan har tagits fram för att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel och byggande.

Staden försöker också åtgärda felkopplade avloppsledningar, berättar Danuta Persson på Miljöförvaltningen, som mäter badvattenkvaliteten.

– Det händer att avloppsledningar från bostäder och företag kopplas fel och ansluts till dagvattenledningarna. Då hamnar det förorenade vattnet från toaletter och kök direkt i sjöar och vattendrag.

Försämrad kvalitet på badvatten

Flera åtgärder görs för att dagvatten, som rinner på marken efter till exempel regn, inte ska rinna ner i vattendrag. Bland annat byggs dammar och underjordiska dagvattenmagasin, där vattnet kan renas innan det leds vidare.

Hur badvattenkvaliteten vid strandbaden ser ut i år är enligt Danuta Persson för tidigt att bedöma, först efter avslutad badsäsong görs en utvärdering. Utvecklingen har gått åt rätt håll sedan 2000, men ifjol var proverna sämre än året innan.

– Det går inte att med våra provresultat avgöra vilken källa föroreningen har. Det kan vara gödsel som kommit till badplatsen genom vatten som rinner på marken, det finns hus som har egna avlopp och i vissa fall mynnar dagvattenledningar ut direkt vid badplatsen. Dagvatten innehåller ofta avföring från fåglar, hundar och katter, säger Danuta Persson.

Ett strandbad som visade mycket sämre resultat i fjol än tidigare år är Tantobadet. Där har utvecklingen gått åt fel håll sedan 2010. Tantobadet ligger i närheten av Marievik och vid vissa väderförhållanden kan förorenat vatten blåsa över till Södermalmssidan.

– Hittills i år har det inte varit några otjänliga provtagningar där. Det ser bra ut vid de flesta badstränderna, säger Danuta Persson.

Det finns dock en strand som räknas till en av Stockholms mest förorenade platser – Vinterviken. Skyltar varnar för lämningar efter forna industrier – en zinkfabrik, Alfred Nobels tillverkning av sprängämnen och Atomenergis försök med urlakning av uran ur blyhaltigt skiffer.

25 000 kilo bly måste bort

Sammanlagt 900 kilo arsenik och 25 000 kilo bly behöver avlägsnas från området, men saneringen har dröjt. Flera utredningar har krävts och det har varit kö till statens saneringspengar. Men nu ska staden, med över 70 miljoner kronor från Naturvårdsverket, genomföra saneringen.

– Vi sätter fart efter sommaren, då sätts tidsplanen. Själva saneringen startar under andra halvan av 2018, säger Jenny Forsberg, miljöingenjör på exploateringskontoret.

Det är inte farligt att vistas på till exempel gräsytor, eftersom föroreningarna ligger i djupare jordlager. Att bada från brygga innebär inte heller någon risk så länge man inte kommer i kontakt med botten. Men vid stranden är föroreningarna blottlagda och gruslager har lagts över.

– Där bör man inte låta barn och djur vistas utan uppsyn. Arsenik är akut toxisk, men det krävs att få det i munnen och man måste få i sig mycket för att det ska vara farligt, säger Jenny Forsberg.